Tuhun Tsaa tsa Nacoo̱ Jutu Mañi yo Jesucristo tsi yo