Contact

Cuví jaquitsi un intuhun mensaje tsi ndi tya̱a un can nuu formulario nyaá ityi tsaha ihya. Ña ñiñi cuñi tsi tyaa un sɨvɨ un tan ndi correo un, maa tyin tun cuñí un cahan ndi tsihin un tya̱a yooho can.

Target Image