Xembulu Cuenda ra Ndaahvi

Xembulu Cuenda Ra Ndaahvi

Quɨvɨ can nyií intuhun ra ndaahvi tsitsi cuhu. Maa intuhun ñi maa ra tsihin ñasɨɨhɨ  ra tsihin iin sahva luhlu cuví sehe ra. Tan tuhva̱ ra jahá tyiñu, tsaahnyá ra cuhu, tatsí ra itu. Tan yoñi maa sehe yɨɨ ra iyó. Tan ra can, tacan ñi tuhva maa ra jahá tyiñu intuhun ñi maa ra ndihi ñi cuiya. Tan tsicoo̱ tyembu tsitú ra itu. Tsa tsicoo̱ iin quɨvɨ, tan catyí sahva luhlu sehe ra tsihin   ra:

―Papá ―catyí tɨ tsihin ra―, ña  cu̱atu  un  ixta,  quitsi  ndaca  maa  yu  ixta  nu  cuahán un ―catyí tɨ tsihin ra.

Tacan   tan  quee̱ ra  cuahán   ra  tsitú  ra  itu.  Tan   tsa  iyó hora  tsa  cuhun  tsa  curumusa   ra.  Tacan   tan  tyihi  ñasɨɨhɨ  ra tyayu  urru,  quihin  ña  ixta  ticaa̱ ña ixtyin  tyayu  urru.Tan quihin  ña tsi sahva  luhlu  can  tinyii̱ ña tsi tɨ tsitsi tyayu.  Tan cuahán tɨ,  caahán tɨ tsihin   urru:

―Burru,  burru  ―catyí tɨ.

Tacan  tan  quita̱ tucu  sehe  ra cuca.  Tsaha̱n  ra  tsicutyi̱ ra, tan  tsiñí  ra  tsa  caahán   sahva   luhlu  can  nyií tɨ tsitsi  soco tyayu  urru.  Tan   natuhva̱   ra  tan  nyehé  ra  tyin  yoñi  maa nyɨvɨ  cuahan  tsihin   urru  can.  Tacan   tan  catyí   ra  sehe  ra cuca:

―Caahán maa  juhva  urru  cuahan   ican  ―catyí  ra. Tacan   tan  nyehe̱ ra  tyin  sahva  cuví tɨ. Tacan   tan quitsaha̱ ra  natuhún  ra  tsihin  tɨ.  Catyí   ra  tyin  cuñí  ra  tsi  tɨ tsa  cuvi  ñasɨhɨ  ra  tsi  tɨ.  Tacan   tan  nacaha̱n  tɨ  tsihin   ra tyuvaa  can:

―¿Nacaa tsa  cuñí  un  tsi  yuhu  tan  nyehé  un  tyin  sahva cuví  yu?  Yuhu  ña  cuví   nyico  yu  catsi   un,  tan  ña cuví nacatya   yu  jahma  un,   nduve  tyiñu  cuví  javahá   yu.  Tan yooho  cuñí  un  tsi  yuhu.   Yooho  cuñí  un  catsi   un.  Vaha  ca nducu  un ñaha,  tan  ña cahan  un  tsihin  yu ―Catyí tɨ tsihin  ra tyuvaa  cuca  can.

Tacan  tan  cuahán  tɨ  tan  tsaa̱tɨ nu  nyií  jutu  tɨ.  Tan  caná  tsaa  tɨ.

―Na̱ha tyin, na̱ha tyin catsi un ixta –catyí tɨ tsihin jutu tɨ.

            Tacan tan tsatsi̱ ra tsahnu can ixta. Tsaha cuanuhu̱ nyico tɨ. Ityaan nyico. Tacan ñi tsicá maa tɨ ndɨhɨ quɨvɨ, tan ra tsahnu can ña cutuñú ca iñi ra tsa curumusa ra. Tacan ñi, tsicá maa tɨ ndɨhɨ quɨvɨ. Tacan tucu ra tyuvaa cuca can, ndɨhɨ quɨvɨ jahá cuenda ndɨhɨ tucu ra tsi tɨ.

Tacan   tan  cuví  tsa  ña  cunyeé  ca  iñi   sahva   luhlu  can. Tan  iin  tseñi  ndɨhɨ  cuxiñi  tɨ  tsihin   jutu  tɨ,  tan  quitsaha  natuhún  tɨ,  nyaá  tɨ  nu  mesa.  Tan   catyí  tɨ:

―Papá. Tacan   tan  catyí   jutu  tɨ: ―¿Náa sehe  yu?  ―catyí  ra.

Tan  nacahan tɨ

―Iyó  iin  rayɨɨ  caahán   tyin  cuñí  ra  tsi  yu. Tan  catyí  ra  jatsii  sehe  tsi  tɨ:

―¿Náa cuvi cuñí  ra tsi  yooho?  Tan  yooho  sahva  cuví  un. Ña  cuvi  nyico  un,  ña cuví  nacatya   un  jahma  ra.

 

Tacan  tan  tsaa̱ ra  tyuvaa  cuca  tsihin  jutu  ra tsa  tsicán  ra tsi  sahva  luhlu,  cuví  ñasɨɨhɨ  ra  tsi  tɨ.   Tacan  iin  tsaha,  inga tsaha,   tacan  tan  ndoo̱ tyiñu  ra  tsa  cua  tindaha   ra  tsihin  tɨ. Tyaa̱ ra  naha  quɨvɨ  tsa  cua  tindaha  ra,  tan  tsaha̱ ra  naha xuhun  tsi  ra  ndaahvi  can  tyin  cua  javaha  ra intuhun  vehe  ra.

Sɨɨ xaan  cuñí  ra  tyuvaa  cuanuhú   ra  tyin  ndoo̱ tyiñu  ra.

Tacan  tan  taha̱n tsi quɨvɨ tsa cua tindaha ra tsihin tɨ, tan tsa  nduvita̱ intuhun   vehe  ra  ndaahvi   jutu  sahva   luhlu  can tsihin   xuhun  tsa  tsaha̱ casa  ra.

Tacan  tan  nanduvi̱  sahva  luhlu  can  intuhun  ñaha  tyaquɨ tsa  cuii.  Sɨɨ  tsa  cuii  caa̱ ña  can  cuvi̱,  tan  tindaha̱ ra  tyuvaa cuca  can  tsihin  sehe  ra  ndaahvi.

Ndaahvi.jpg
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.